admin

2e Coentunnel te Amsterdam

De Tweede Coentunnel is een tunnel onder het Noordzeekanaal, naast de bestaande Coentunnel in Amsterdam. De tunnel wordt in combinatie met een nieuwe autosnelwegverbinding gebouwd, de Westrandweg, tussen de Coentunnel en knooppunt Raasdorp, als verlenging van de A5. De tunnel bestaan uit drie vaste rijstroken richting Zaanstad en twee wisselstroken. Doel van de Tweede Coentunnel is het verminderen van de dagelijkse files voor de Coentunnel op de A8 (in de ochtendspits) en de A10-West (in de avondspits). Hiermee moet de bereikbaarheid van Amsterdam vanuit het Noorden van Noord-Holland fors verbeteren. Het werk omvat naast de aanleg van een tweede tunnel een aantal kunstwerken en geluidsschermen.

Door ons is een onafhankelijke toetsing van ontwerpdocumenten en tekeningen en het uitvoeren van risicogestuurde inspecties uitgevoerd. Toetsing ontwerp betreft de volgende projectonderdelen:
– Constructieve toetsing voor de onderdelen tunnel, kunstwerken en schermen;
– Geotechnische toetsing voor de onderdelen tunnel, kunstwerken, schermen en wegen.

De TIS werkzaamheden worden uitgevoerd door Coentunnel Survey, bestaande uit IRI, BouwQ en Grontmij.

Daarnaast verzorgt IRI met Clarc Risicomanagement + Inspecties het risicomanagement voor de CAR-verzekering.

Kunstwerken Schiphol

Door Rijkswaterstaat is aan SAAone de realisatie van de weguitbreiding A1/A6 Diemen-Almere Havendreef opgedragen.

SAAone heeft opdracht verstrekt voor Technical Inspection Services m.b.t. ontwerp en realisatie van de kunstwerken voor een deel van het traject. Tijdens de verschillende stappen in het ontwerp worden risicogestuurde beoordelingen van de ontwerpproducten uitgevoerd. Tijdens de realisatiefase worden risicogestuurde inspecties uitgevoerd op de uitvoering van het bouwwerk.

De volgende werkzaamheden zijn door ons uitgevoerd:

projectspecifieke risicoanalyse en -evaluatie van het aanbiedingsontwerp, validatie DO, validatie UO, validatie van (een deel van) het VO, verificatie d.m.v. inspecties, opstellen eindrapportage, afgeven Verklaring van Geen Bezwaar bij het einde van het werk.

De werkzaamheden voor dit project zijn uitgevoerd door IRI BouwQ Survey, een samenwerkingsverband van TIS-organisaties IRI en BouwQ

Stadskantoor en stationshal te Delft

Het project Stadskantoor en Stationshal Delft omvat:
• De bouw van een bovengrondse stationshal van ongeveer 4.500 m2
• De bouw van een nieuw stadskantoor, inclusief een publiekshal, van ongeveer 29.500 m2

Het verrichten van TIS-diensten (controle op het ontwerp, inspectie tijdens de uitvoering en een goedkeuringsverklaring) voor het project Stadskantoor en Stationshal Delft incl. de coördinatieverplichting met de TIS van de tunnel, Seconed. Daarnaast is opdracht verkregen voor 2 extra toetsen op het funderingsontwerp van het Stadskantoor.

Atrium de Resident te Den Haag

De Rijksgebouwendienst heeft opdracht verstrekt voor het uitvoeren van TIS werkzaamheden m.b.t. het atrium en aansluitingen op bestaand.

De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit het opstellen van een plan van aanpak, opstellen risicoanalyse en toetsstrategie, controle ontwerp uitgangspunten, het risicogestuurd toetsen van DO en UO, toetsing uitvoeringsdocumenten, het risicogestuurd inspecteren van de uitvoering, opstellen van rapportages, het bespreken van de resultaten en het opstellen van een goedkeuringsverklaring.

Spoorbypass te Mechelen (België)

In Mechelen voeren wij verschillende monitoringswerkzaamheden uit ter ondersteuning van de werkzaamheden bij het spoor en de diverse kunstwerken. Geluid en trillingen hebben wij gemonitord en de palen zijn proefbelast. Lees ook het artikel in het magazine Grond/Weg/Waterbouw België.

Groot onderhoud Eidelweisslaan te Papendrecht

Aan de Eidelweisslaan te Papendrecht wordt groot onderhoud gepleegd in opdracht van de gemeente. Om achteraf discussies over schade met eigenaren en bewoners te voorkomen heeft IFCO voor de gemeente de bouwkundige opnamen uitgevoerd in een groot aantal woningen en gebouwen. De opnamen zijn uitgevoerd in samenwerking met onze zusteronderneming 4RISK.

IJsselkogge gelicht in Kampen

Dagelijks brengen onze adviseurs verschillende adviezen uit met betrekking tot geotechnische vraagstukken. Af en toe zijn wij dan ook betrokken bij hele bijzondere projecten zoals in Kampen/Lelystad. Een 600 jaar oude kogge is gelicht uit het water van de IJssel bij Kampen. Wij hebben een stabiliteitsberekening gemaakt voor de dijk in Lelystad waar de Kogge overheen moest voor zijn reis naar de conserveringsloods in Bataviastad. De 600 jaar oude Kogge is inmiddels veilig op zijn plek in Lelystad aangekomen.

Maximabrug te Alphen a/d Rijn

Over de Oude Rijn ter hoogte van Hoorn en Hoogewaard-Gnephoek komt een nieuwe energieneutrale brug. Hiermee wil de gemeente Alphen aan den Rijn de leefkwaliteit en de bereikbaarheid van haar inwoners verbeteren. Zij vergroot daarmee de economische vitaliteit. In samenwerking met BouwQ heeft IFCO Funderingsexpertise de “Technical Inspection” uitgevoerd op het geotechnische ontwerp en op de geotechnisch uitgevoerde werkzaamheden.

Burgemeester de Bruïnelaan te Zwijndrecht

Tijdens de riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden a/d Bruïnelaan te Zwijndrecht voeren wij trillingsmetingen, peilbuismetingen en deformatiemetingen uit. Door het combineren van de drie verschillende monitoringsonderdelen beheersen we de risico’s die eventuele schades kunnen veroorzaken.

Sloopwerk a/d Badhuisweg te Scheveningen

In Scheveningen wordt dit appartementencomplex gesloopt zodat er nieuwbouw kan plaats vinden. Tijdens de sloopwerkzaamheden hebben wij de geluidsoverlast en trillingen gemeten om schade aan omliggende panden en overlast voor omwonende zoveel mogelijk te voorkomen.