TIS-projecten

2e Coentunnel te Amsterdam

De Tweede Coentunnel is een tunnel onder het Noordzeekanaal, naast de bestaande Coentunnel in Amsterdam. De tunnel wordt in combinatie met een nieuwe autosnelwegverbinding gebouwd, de Westrandweg, tussen de Coentunnel en knooppunt Raasdorp, als verlenging van de A5. De tunnel bestaan uit drie vaste rijstroken richting Zaanstad en twee wisselstroken. Doel van de Tweede Coentunnel is het verminderen van de dagelijkse files voor de Coentunnel op de A8 (in de ochtendspits) en de A10-West (in de avondspits). Hiermee moet de bereikbaarheid van Amsterdam vanuit het Noorden van Noord-Holland fors verbeteren. Het werk omvat naast de aanleg van een tweede tunnel een aantal kunstwerken en geluidsschermen.

Door ons is een onafhankelijke toetsing van ontwerpdocumenten en tekeningen en het uitvoeren van risicogestuurde inspecties uitgevoerd. Toetsing ontwerp betreft de volgende projectonderdelen:
– Constructieve toetsing voor de onderdelen tunnel, kunstwerken en schermen;
– Geotechnische toetsing voor de onderdelen tunnel, kunstwerken, schermen en wegen.

De TIS werkzaamheden worden uitgevoerd door Coentunnel Survey, bestaande uit IRI, BouwQ en Grontmij.

Daarnaast verzorgt IRI met Clarc Risicomanagement + Inspecties het risicomanagement voor de CAR-verzekering.

Kunstwerken Schiphol

Door Rijkswaterstaat is aan SAAone de realisatie van de weguitbreiding A1/A6 Diemen-Almere Havendreef opgedragen.

SAAone heeft opdracht verstrekt voor Technical Inspection Services m.b.t. ontwerp en realisatie van de kunstwerken voor een deel van het traject. Tijdens de verschillende stappen in het ontwerp worden risicogestuurde beoordelingen van de ontwerpproducten uitgevoerd. Tijdens de realisatiefase worden risicogestuurde inspecties uitgevoerd op de uitvoering van het bouwwerk.

De volgende werkzaamheden zijn door ons uitgevoerd:

projectspecifieke risicoanalyse en -evaluatie van het aanbiedingsontwerp, validatie DO, validatie UO, validatie van (een deel van) het VO, verificatie d.m.v. inspecties, opstellen eindrapportage, afgeven Verklaring van Geen Bezwaar bij het einde van het werk.

De werkzaamheden voor dit project zijn uitgevoerd door IRI BouwQ Survey, een samenwerkingsverband van TIS-organisaties IRI en BouwQ

Stadskantoor en stationshal te Delft

Het project Stadskantoor en Stationshal Delft omvat:
• De bouw van een bovengrondse stationshal van ongeveer 4.500 m2
• De bouw van een nieuw stadskantoor, inclusief een publiekshal, van ongeveer 29.500 m2

Het verrichten van TIS-diensten (controle op het ontwerp, inspectie tijdens de uitvoering en een goedkeuringsverklaring) voor het project Stadskantoor en Stationshal Delft incl. de coördinatieverplichting met de TIS van de tunnel, Seconed. Daarnaast is opdracht verkregen voor 2 extra toetsen op het funderingsontwerp van het Stadskantoor.

Atrium de Resident te Den Haag

De Rijksgebouwendienst heeft opdracht verstrekt voor het uitvoeren van TIS werkzaamheden m.b.t. het atrium en aansluitingen op bestaand.

De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit het opstellen van een plan van aanpak, opstellen risicoanalyse en toetsstrategie, controle ontwerp uitgangspunten, het risicogestuurd toetsen van DO en UO, toetsing uitvoeringsdocumenten, het risicogestuurd inspecteren van de uitvoering, opstellen van rapportages, het bespreken van de resultaten en het opstellen van een goedkeuringsverklaring.

Verkeersleidingspost te Roosendaal

Het project bestaat uit de uitbreiding (nieuwbouw) van de Verkeersleidingspost in Roosendaal. De nieuwbouw bestaat uit twee kernen en een extra verdieping, welke als een zelfstandige constructie gerealiseerd wordt bovenop de reeds aanwezige Verkeersleidingspost.
De extra verdieping is als een staalskeletconstructie uitgevoerd. Daarnaast diende de huidige Verkeersleidingspost, bestaande uit een begane grond en eerste verdieping, gerenoveerd te worden. De renovatie heeft betrekking op zowel het inbouwpakket als de buitenschil van het gebouw.

De taak aan IRI was het verrichten van controle werkzaamheden voor het aanbestedingsdossier Verkeersleidingspost te Roosendaal.

Verdubbeling N33 Assen-Zuidbroek

Het consortium Poort van Noord (combinatie van diverse BAM bedrijven) gaat de N33 verdubbelen van de A28 bij Assen naar de A7 bij Zuidbroek van twee naar vier rijstroken over een lengte van bijna 40 kilometer.

Ten aanzien van alle nieuw te realiseren alsmede aan te passen bestaande ongelijkvloerse kruisingen in de infrastructuur worden op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden verricht: het opstellen van een risicoanalyse en toetsstrategie, controle uitgangspunten notitie, het valideren van het (definitieve en uitvoerings-)ontwerp, het opstellen van rapportages, het bespreken van de resultaten en het opstellen van een goedkeuringsverklaring.

De werkzaamheden voor dit project worden uitgevoerd door IRI BouwQ Survey, een samenwerkingsverband van TIS-organisaties IRI en BouwQ.