Geotechnisch advies

Funderingsonderzoek

Heeft u een woning of bent u van plan een woning te gaan kopen maar heeft u twijfels over de fundering? U heeft scheuren gezien of het pand staat scheef of is (gedeeltelijk) verzakt? Grote kans dat de paalfundering van het pand niet meer in goede staat is.

Door het uitvoeren van een funderingsonderzoek kunt u hier meer duidelijkheid over krijgen.

Woningen en gebouwen werden in het verleden altijd op een fundering van houtenpalen gebouwd. Door de jaren heen is er veel verandering geweest in degrondwaterstand. Hierdoor kan het zijn dat houtenpalen aangetast zijn door een schimmel of een bacterie. Als deze schimmels of bacteriën zich uitbreiden kan het zo maar zijn dat de houtenpalen de constructie van uw pand niet meer kunnen dragen. Hierdoor kunnen dan ook de geconstateerde scheuren en scheefstanden zijn ontstaan.


Nauwkeurig onderzoek is van groots belang!!

Om een goed beeld te krijgen van de fundering, dient een funderingsonderzoek uit een of meerdere van de volgende onderdelen te bestaan:

  • Archiefonderzoek
  • Lintvoegmeting
  • Vloerwaterpassing
  • N.A.P.-waterpassing
  • Inspectie en onderzoek van de funderingsconstructie zelf
  • Grondonderzoek
  • Proefbelasting van palen
  • Rapportage

Archiefonderzoek

Alle archiefonderzoeken beginnen met het verzamelen van relevante gegevens van het gebouw zoals een palenplan, doorsneden, eventuele heiregisters en beschikbare grondonderzoeken.

Zo kan bijvoorbeeld het oorspronkelijke bouwpeil vergeleken met het huidige bouwpeil.

Lintvoeg-, vloer- en N.A.P.- waterpassing

Bij een lintvoegmeting worden de opgetreden zakkingsverschillen van de gevelwand bepaald. Door het uitvoeren van een vloerwaterpassing wordt het zakkingsverschil tussen de voor- en achtergevel van het pand vastgesteld.

De mate van zakkingsverschil is een indicatie voor de kwaliteit van de fundering. Niet alleen de gevelwand van de betreffende panden wordt gemeten, maar ook die van enkele belendende percelen. Zo kan het pand in zijn omgeving worden beoordeeld.

Als het oorspronkelijke bouwpeil bekend is, kan door het bepalen van de N.A.P.-hoogte de absolute zakking van een pand worden bepaald.

Resultaten van het archiefonderzoek en de bovenstaande metingen kunnen aanleiding geven tot nader funderingsonderzoek, eventueel in overleg met de Afdeling Bouw- en Woningtoezicht van het relevante stadsdeel of de gemeente.

Inspectie

Als u ons inschakelt voor een funderingsonderzoek zal een van onze adviseurs uw pand komen bekijken om te zien in welke staat de fundering op dat moment verkeerd. Omdat u scheuren, scheefstanden of verzakkingen heeft geconstateerd gaan wij kijken waar het probleem ontstaat.

Er zal een deel van de fundering vrij gegraven worden zodat de houten palen zichtbaar worden voor onderzoek. Vervolgens wordt de fundering visueel geïnspecteerd, ingemeten en gefotografeerd. De resultaten van de metingen worden op de tekening vastgelegd.

Tevens wordt een mechanisch houtonderzoek uitgevoerd, waarbij met de Pilodyn-hardheidsmeter een dunne pin in het paalhout wordt gedreven.

De mate van indringing vormt een indicatie van de kwaliteit c.q. aantasting van het hout. De resultaten daarvan worden in een tabel gepresenteerd.

Afhankelijk van de resultaten van het mechanisch houtonderzoek worden (maximaal 3) houtmonsters genomen van de palen. Een hout technologisch laboratorium voert vervolgens een bacteriologisch onderzoek uit.

Het funderingsonderzoek wordt uitgevoerd volgens de richtlijn ‘onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen’ opgesteld door SBR CURNET/F3O.

Grondonderzoek (sonderingen)

Aan de hand van grondonderzoek, bestaande uit elektrische kleefmantelsonderingen, wordt de opbouw van de ondergrond bepaald.

Op basis van deze gegevens kan een inschatting worden gemaakt van het grondmechanisch draagvermogen van de houten funderingspalen. Indien nodig kan de grondwaterstand en de bovenzijde van het funderingshout ten opzichte van NAP worden vastgesteld. Door deze twee niveaus met elkaar te vergelijken kan het risico op droogstand en daarmee de kans op verrotting van het funderingshout worden bepaald.

Met behulp van de historische grondwaterstandgegevens kan droogstand in het verleden en het risico van droogstand in de toekomst nader worden geanalyseerd.

Proefbelasting van palen

Zo nodig, kan het draagvermogen van de palen onder het pand worden bepaald door een proefbelasting uit te voeren.

Rapportage

Aan de hand van de verkregen onderzoeksresultaten wordt een eindrapportage opgesteld. Deze rapportage beschrijft het onderzoek en bevat de resultaten van de uitgevoerde metingen. Op basis van deze rapportage kan een raming worden gegeven van de nog te verwachten levensduur van de paalfundering.

IFCO – uw deskundige partner

IFCO Funderingsexpertise BV beheerst alle aspecten om bovenstaand funderingsonderzoek uit te voeren.

Dit kan een voorstudie op papier zijn, aangevuld met optische metingen tot en met het uitvoeren van een funderingsinspectie volgens het protocol dat in opdracht van VROM is opgesteld.

Als blijkt dat de houten palen niet goed meer zijn zal er gekozen moeten worden voor een oplossing. Onze adviseurs kunnen u door middel van een funderingsadvies inlichten over de mogelijke oplossingen van herstel.

De specht/houtprikker is ook te huur waardoor u een onderzoek eventueel zelf zou kunnen uitvoeren.

Wilt u meer weten over funderingsonderzoeken neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.