Geotechnisch monitoring

IFCO Funderingsexpertise B.V.

Limaweg 17, 2743 CB Waddinxveen

0182-646646

Geluidsmetingen

Ook geluid kan hinderlijk zijn voor personen. Als u werkzaamheden uit gaat voeren waarbij constant geluid vrijkomt, zult u misschien een geluidsmeting moeten laten doen. Binnen het bouwbesluit zijn er namelijk een aantal regels waar u m.b.t. overlast van geluid aan moet voldoen.

Overlast van geluid op (bouw)projecten wordt veelal veroorzaakt door het inbrengen van funderingspalen, in- of uittrillen van damwanden of sloopwerkzaamheden. Om klachten van omwonenden te voorkomen kunt u het geluid vaststellen met een geluidsmeter. Zo bent u altijd ingedekt voor het officieel toelaatbare geluid en kunt u uw werkzaamheden aanpassen als u over deze waardes heen gaat.

Vaak wordt met betrekking tot de toegestane geluidsbelasting verwezen naar de Ciculaire Bouwlawaai uit 1981. Deze geeft dezelfde grenswaarden als het Bouwbesluit 2012 maar biedt meer informatie en aanknopingspunten voor het opstellen van voorwaarden.

Bemande meting

Een geluidsmeting kan door onze meettechnicus bemand uitgevoerd worden. Dit houdt in dat onze meettechnicus de geluidsmeter op uw project installeert, instelt, beheert tijdens de werkzaamheden en uiteindelijk weer demonteert. Als er tijdens de werkzaamheden teveel geluid gemeten wordt zal de meettechnicus u waarschuwen. In overleg kan dan besloten worden hoe de werkzaamheden verder opgepakt gaan worden.

Geluidsmeter Brüel & Kjaer

De bemande geluidsmeting wordt uitgevoerd met een geluidsmeter merk Brüel & Kjaer, type 2236 of gelijkwaardig. De geluidsmeter wordt op een statief geplaatst tussen 1,40 en 1,45 m boven het maaiveld. Per meting worden onder andere de parameters LAeq, LA10, LA50, LA90 en LAmax bepaald.

Onbemande meting

Het komt ook voor dat de meting onbemand uitgevoerd moet worden. Op dat moment komt onze meettechnicus het meetsysteem installeren en instellen. U beheert zelf het systeem en houdt zelf in de gaten of de werkzaamheden de ingestelde waarden overtreden.

Geluidsmeter Norsonic

De onbemande geluidsmeting wordt uitgevoerd met de Norsonic Nor 131. De geluidsmeter wordt aan de buitengevel van een pand bevestigd waarna continu de geluidssterktes gemeten kunnen worden. Per geluidsmeter wordt op één punt tegelijk het geluid geregistreerd. Dagelijks e-mailt de geluidsmeter een rapportage waarin onder andere het gewogen geluiddrukniveau LAeq staat gepresenteerd.

Rapportage meetresultaten

Na de meting wordt de geluidsmeter door de meettechnicus uitgelezen en zal een briefrapport naar u toegestuurd worden waarin een samenvatting staat van de gemeten waarden en resultaten.

Monitoringsplan geluidsmeting

Voor sommige projecten zult u bij uw opdrachtgever of bij de gemeente aan moeten geven hoe een geluidsmeting uitgevoerd gaat worden. Dit wordt gedaan door middel van een monitoringsplan geluid. Indien nodig kunnen wij dit plan voor u opstellen.

Klik hier om te zien wat er in een monitoringsplan omschreven wordt.

Geluidsprognose

Een opgave van te verwachten geluid door de werkzaamheden kan door uw opdrachtgever of door de gemeente geëist worden. Voor de start van het werk dient u aan te geven hoeveel geluid er vrij komt bij het uitvoeren van uw werkzaamheden. Wij stellen dit plan graag voor u op.

Klik hier om te zien wat er in een geluidsprognose omschreven wordt.

Het komt misschien wel voor dat op uw (bouw)project geluidsmetingen en trillingsmetingen uitgevoerd moeten worden. Onze meettechnicus kan deze metingen gecombineerd, zowel bemand als onbemand voor u uitvoeren en de meetresultaten interpreteren.

De geluidsmeter is ook beschikbaar om te huren.

Wilt u meer weten over het uitvoeren van een geluidsmeting neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan bij onze partner 4RISK, specialist in omgevingsrisicomanagement, per e-mail offertes@4risk.nl.